Dnes je na programu třetí zasedání zastupitelstva. Očekávaným bodem bude záměr zřídit Centrum soc. a zdr. služeb

Dnes, 26.ledna 2015 je na programu třetí zasedání příbramského městského zastupitelstva. Začíná od 17 hodin v jednacím sále budovy bývalých Rudných dolů na náměstí TGM. Velmi očekávaným a diskutovaným bodem je záměr zřídit ve městě Příbram Centrum sociálních a zdravotních služeb. Ten je na programu jako devátý v pořadí.

Náměstí TGM (3)

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

2. Dodatek č. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram – návrh

3. Schválení strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020

4. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.750/2014

5. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.840/2014

6. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2014 do 30.09.2014

7. Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Příbrami

8. Prodej volného bytu č. 17 v Příbrami I, ul. Riegrova č,.p. 73 – obálkovou metodou

9. Záměr zřízení příspěvkové organizace „Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram“

10. Záměr vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu při případném bezúplatném převodu pozemku p.č. 4212/5 v k. ú. Příbram

11. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení mezi městem Příbram a společností DUVE ČR, s.r.o., IČO: 26444178, se sídlem Dělostřelecká 368, Příbram I

12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 55/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Občov

13. Žádost o narovnání vlastnického práva ke stavbě trafostanice na pozemku p. č. st. 1792 v k. ú. Březové Hory

14. Různé

15. Diskuse, interpelace, závěr

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*