Dnes zasedá pravidelné zastupitelstvo. Na programu je 39 bodů

Zastupitelstvo onlineDnes od 16:00 zasedá pravidelné zastupitelstvo města Příbrami. Co je na programu řešení?

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města

2.      Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2015

3.      Návrh na vyhlášení 2. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2015

4.      Návrh OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

5.      Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 757/2014/ZM ze dne 03.03.2014

6.      Osadní výbory města Příbram – volba členů a předsedy

7.      Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2014 do 31.12.2014 a nesplněná usnesení za minulé období

8.      Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce města Příbram

9.      Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblasti: Zahraničí

10.    Žádost o individuální dotaci (1. FK Příbram, občanské sdružení)

11.    Projednání návštěvního řádu stadionu 1. FK Příbram

12.    Návrh plánu práce kontrolního výboru na  2. pololetí 2015

13.    Pojmenování ulice vedoucí od křižovatky silnice I/118 s ulicí K Mýtu v Příbrami II až na konec katastrálního území Příbram názvem – „Hájecká“

14.    Pojmenování ulice v lokalitě u nového sběrného dvora a čističky odpadních vod v Příbrami I názvem – „Mlynářská“

15.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 559 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Lazec

16.    Žádost o prodej pozemku p. č. 74/8 v k. ú. Příbram

17.    Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 515/23 v k. ú. Březové Hory

18.    Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1106/34, o výměře cca 13 m2 a části pozemku p. č. 1106/37, o výměře cca 18 m2, oba k. ú. Příbram

19.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 325/1 o výměře cca 318 m2 z celkové výměry 161 190 m2 v k. ú. Liha

20.    Žádost o prodej části pozemku p. č. st. 1792 o výměře cca 75 m2  z celkové výměry 937 m2 v k. ú. Březové Hory

21.    Výkup pozemku p. č. 369/84 v katastrálním území Žežice

22.    1) Návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 245/2011/ZM ze dne 03.10.2011, 2) Převod pozemků v katastrálním území Příbram od ČR ÚZSVM

23.    Prodej pozemku p. č. 685/2 v katastrálním území Háje u Příbramě

24.    Výkup pozemků p. č. 10/21, p. č. 10/17 a p. č. 3204/17 v katastrálním území Příbram

25.    Žádost o prodej pozemku p. č. 2104/60 v k. ú. Příbram

26.    Nabídka bezúplatného převodu pozemků p. č. 1376/74 a p. č. 1376/76 v katastrálním území Příbram

27.    Požadavek na placení nájemného před následným možným odkupem ideálních částí pozemků p. č. 2774/4 a p. č. 2368 v katastrálním území Příbram a nabídka na odkup těchto částí

28.    Výkup části pozemku p. č. 249/20 o výměře cca 50 m2  v k. ú. Kozičín

29.    Částečná revokace a doplnění usnesení zastupitelstva města č. 513/2013/ZM ze dne 25.02.2013

30.    Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Příbram

31.    Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 763/1, k. ú. Lazec

32.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/1, k. ú. Příbram a části pozemku p. č. 455/18, k. ú. Březové Hory

33.    Žádost o prodej či pronájem části pozemku p. č. 1376/2 o výměře cca 92 m2 v k. ú. Příbram

34.    Žádost o prodej případně propachtování pozemků p. č. 26 a p. č. 28/1 v k. ú. Kozičín

35.    Výkup části pozemku p. č. 2080/28 o výměře 21 m2 z celkové výměry 1 005 m2 v k. ú. Příbram

36.    Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 839/2014/ZM ze dne 16.06.2014 a nové projednání bezúplatného převodu pozemků p. č. 467/39 a p. č. 1786/31 v k. ú. Příbram

37.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 3 177 m2 v k. ú. Trhové Dušníky

38.    Různé

39.   Diskuse, interpelace, závěr

Zdroj: pribram.eu

Odpovědět

*