Na kontě projektu „Společně pro Příbram“ máme milion korun. Zapojíte se i vy do rozhodování, kam peníze půjdou?

V letošním roce se město Příbram poprvé pustilo do participativního rozpočtování, tedy projektu, díky kterému mohou sami občané dávat návrhy, kam by měla část městských prostředků být investována. K rozdělení touto metodou byl vyčleněn milion korun, a je tedy pouze na občanech, aby určili, co jim ve městě chybí a jakým směrem by se tato milionová investice měla ubírat. V tiskové zprávě odpovídáme na nejčastější dotazy.

1) Jak jsou nastaveny podmínky na možnou realizaci navrhovaných projektů?
Na webu spolecne.pribram.eu jsou uvedená pravidla pro podávání návrhů projektů.

Konkrétní požadavky na projekt jsou tyto:
• Musí být veřejně prospěšný,
• Realizace bude zahájena do 12 měsíců od hlasování,
• Má primárně řešit úpravy veřejných prostor,
• Musí být ve vlastnictví a na území města,
• Neměl by se týkat údržby či opravy veřejných objektů,
• Nesmí propagovat produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního,
náboženského či politického charakteru,
• Město musí mít kompetenci projekt realizovat.

2) Kam můžeme návrhy podávat?
K podávání návrhů slouží primárně jednoduchý online formulář na webové stránce
participativního rozpočtu www.spolecne.pribram.eu. Kromě elektronického podání lze
vyplněný formulář zaslat poštou na adresu Odbor kanceláře města, Tyršova 108, Příbram
I, 261 01, případně lze tento formulář k návrhu podat osobně na veřejném setkání či na
úřadě – adresa: Odbor kanceláře města, Tyršova 108, Příbram I, 261 01.

Návrh musí obsahovat následující informace:
– Název projektu
– Popis návrhu projektu
– Veřejný přínos projektu
– Lokalizace projektu (nebo formulaci o jeho nevázanosti na místo)
– Odhad ceny projektu v Kč
– Harmonogram projektu
– Volitelně lokalizaci a harmonogram projektu, fotodokumentaci současného stavu,
situační nákres, vizualizaci apod.
– Kontakt na navrhovatele.

3) Návrhy se budou veřejně projednávat? Kdy?
V rámci sběru návrhů se uskuteční dvě setkání s veřejností 21. a 28. února, při kterých
autoři představí svůj návrh a následně budou mít možnost jej prodiskutovat se zástupci
města. Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkání budou v druhé fázi předány
k posouzení proveditelnosti příslušným odborům radnice.

4) Dají se uvést příklady měst a investic, které vznikly díky participativnímu
rozpočtování?
Například v roce 2016: Praha 10 – 5 milionů Kč; např. síť pouličních pítek, piknikový
plácek s ohništěm; Praha 8 – 10 milionů Kč; např. rekonstrukce venkovních herních ploch
či venkovní učebna nebo Žďár nad Sázavou – 600 000 Kč; např. obnova dětských hřišť,
terénní úpravy a výstavba chodníku.

5) Termín podání je konec února, přišly už od občanů nějaké návrhy?
Ano, přišlo jich prozatím pět. Projekt „Veřejná šatní skříň“ – skříň, do které by se dalo
odkládat oblečení pro potřebné. „Domov Myšpulka“ – zařízení pro opuštěné, týrané,
starší či handicapované kočky. „Ohrazení stanoviště tříděného odpadu“, projekt
„Druhá šance“ – návrh na vybudování dalšího útulku pro opuštěné psy a projekt
„Rozárium“ – růžová zahrady v okolí Hořejší Obory. Podrobné informace najdete na
webu spolecne.pribram.eu.

6) Kdo rozhodne o vítězích?
O vítězích opět rozhodnou občané a to v přímém hlasování. O návrzích, které prošly
posouzením v rámci městského úřadu, budou občané anonymně a bezplatně hlasovat
prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21 s použitím kladných a záporných
hlasů podle hlasovacího systému Demokracie 21. Hlasování proběhne v červnu.

Video k projektu Společně pro Příbram, které vzniklo spoluprací města Příbram a
školní televize Gymnázia v ulici Legionářů, GymTV, najdete zde:

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*