Odborná profesní příprava strážníků Městské policie a policistů Policie ČR

Městská policie (2)Mezi převládající hrozby a rizika v rámci hodnocení bezpečnostní situace ve městě patřila v poslední době také vzrůstající agresivita mladistvých, nárůst drobné majetkové trestné činnosti sběračů kovů, majetková trestná činnost drogově a jinak závislých. S nárůstem kriminality docházelo k tomu, že na příslušníky bezpečnostních složek byly kladeny stále větší nároky, které byli ze zákona povinni plnit, a zároveň se na příslušníky obecních a městských policií obracelo stále více občanů s žádostí o pomoc v nejrůznějších záležitostech.

V loňském roce proběhla mezi strážníky MP Příbram jednoduchá anonymní anketa, ze které vyplynulo, že strážníci považují další profesní vzdělávání za velmi potřebné a jsou ochotni se ho zúčastnit. Z tohoto důvodu zařadilo Město Příbram do Městského programu prevence kriminality pro rok 2014 projekt s názvem „Odborná profesní příprava strážníků Městské policie a policistů PČR“.

Projekt je uskutečňován ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra. Jeho hlavní těžiště je v aplikaci jednotlivých metod a forem primární a situační prevence se zaměřením na obtížně přizpůsobivé občany, sociálně vyloučené lokality a místa ohrožená vznikem sociálně vyloučených lokalit. Projekt je tedy zejména zaměřen na zvládání typových, nestandardních situací a minimalizaci profesních selhání strážníků a policistů, na praktický nácvik doporučených metod a forem primární a situační prevence včetně eliminace sociálně rizikových jevů, na definování hrozeb, rizik, cílové skupiny, metod a forem kriminality ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám. V měsíci prosinci proběhl seminář, v rámci kterého strážníci a policisté získali informace, jak co nejlépe zvládat práci s nepřizpůsobivými jedinci, jak minimalizovatvznik konfliktních situací a jak se vyvarovat profesnímu selhání.

Zdroj: Městská policie, foto: red

Odpovědět

*