Prodej horolezecké stěny Jakub

 

JakubMěsto Příbram, prostřednictvím příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram, oznamuje záměr prodeje výcvikového trenažéru Jakub umístěného v prostoru areálu Nový rybník v Příbrami.

Výcvikový trenažér JAKUB je komplexním výcvikovým zařízením pro nácvik a trénink činností spojených s vlastním pohybem při překonávání svislých překážek a výkony ve výškách. Nosnou konstrukci tvoří rámové lešení odpovídající evropským normám. Půdorysný rozměr konstrukce je 10,04 x 11,89 m a výška 12 m. Na jednotlivé strany nosné konstrukce jsou osazeny výcvikové moduly a to horolezecká stěna, terénní stěna, skalní stěna, hasičská stěna s okny, univerzální výcviková stěna, sloup pro sjíždění a balkónová stěna. Konstrukce trenažéru je samonosná a nevyžaduje žádné kotvení. Každoročně sou prováděny na stěně periodické kontroly. Stěna byla uvedena do provozu dne 5.11.1999. Záruka na nosnou konstrukci je 20 let. (od roku 1999)

Předmět prodeje si lze prohlédnout po domluvě s Ing. Holobradou na tel. čísle 318623815

Písemná nabídka na nákup trenažéru musí obsahovat:

  • jméno a příjmení, datum narození, název organizace, IČ,
  • trvalé bydliště nebo sídlo organizace
  • pevnou nabídkovou cenu bez DPH a s DPH
  • telefonní spojení na zájemce
  • Datum, vlastnoruční podpis.

 

Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě a v zapečetěných obálkách označených „Prodej trenažéru JAKUB“ a výrazným heslem „NEOTVÍRAT!, opatřených na uzavření razítka (podpisy) a názvem (jménem) uchazeče. Nabídky musí být doručeny poštou na adresu Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 262 72 Příbram VII , nebo osobně na vrátnici Zimního stadionu v Příbrami , a to nejpozději do 4.prosince 2015, do 14:00 hod. Nabídky došlé po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení. Uchazečem může být podána pouze 1 nabídka!!!!

Hodnocení došlých nabídek provede komise pro vyhodnocování nabídek, která výsledek tohoto rozhodnutí předloží ke schválení do RM Příbram. Při posuzování nabídek se bude hodnotit zejména nabídková cena. Město Příbram, prostřednictvím organizace Sportovní zařízení města Příbram, si vyhrazuje právo odstoupit od všech podaných nabídek bez odůvodnění.

Podmínkou prodeje je demontáž a odvoz trenažéru na náklady zájemce.

Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce městského úřadu Příbram od 16.11.2015 do 2.12.2015 včetně.

Zdroj: red., autor: Jiří Holobrada

 

Odpovědět

*