Sběrný dvůr tříděného odpadu byl v Příbrami otevřen

V úterý 20. ledna 2015 byl zahájen provoz v nově postaveném sběrném dvoře v Příbrami. Nachází se v nezastavěné části města, na jižní straně od areálu stávající čistírny odpadních vod v oblasti Za Balonkou.

sběrný dvůr

Sběrný dvůr je určen obyvatelům města Příbrami k dočasnému uložení odpadů kategorie O (ostatní) a N (nebezpečné). Byl vybudován díky dotaci poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové výdaje na výstavbu a vybavení vyšly na více než 17 miliónů korun

Celkové výdaje na výstavbu a vybavení sběrného dvora byly přibližně 17,4 mil. Kč, dotace byla vyplacena ve výši cca 13,1 mil. Kč, spoluúčast města činila cca 4,3 mil. Kč. Dotace zahrnuje jak příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR (cca 700 tis. Kč, tj. 5 % celkových způsobilých výdajů), tak větší část (cca 12,4 mil. Kč, tj. 85% podíl celkových způsobilých výdajů) hrazenou Evropskou unií z Fondu soudržnosti.

Součástí projektu bylo vybudování skladovacích objektů, vytvoření zpevněných ploch, instalace prvků ochrany areálu před nepovoleným vniknutím, nakoupení velkoobjemových kontejnerů na sběr bioodpadu, objemného odpadu, železného šrotu, plastů, pneumatik a polystyrenu. Pro shromažďování textilu, bílého a barevného skla, nápojových kartonů, plastů a papíru byly pořízeny kontejnery se spodním výsypem. Součástí projektu je i dodávka vnitřního vybavení sběrného dvora, kromě zmíněných kontejnerů pak pořízení lisu na papír a drobné mechanizace (váha, paletový vozík).

Bude zde docházet pouze k úpravě odpadů

Na sběrném dvoře bude docházet pouze k úpravě (dotřídění, lisování, drcení) odpadů. Cílem projektu bylo vybudovat kapacitně dostačující sběrný dvůr, který bude sloužit ke shromažďování odpadů od občanů města Příbrami, a vytvoření podmínek pro shromažďování tříděného odpadu, který je možné předat oprávněným osobám k dalšímu využití.

Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny od 9.00 – 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 – 12.00 hod. Nově otevřené moderní, čisté a přehledné zařízení nahradí kapacitně a dopravně nevyhovující stávající sběrný dvůr v ul. Gen. R. Tesaříka. Ten bude od 1. března 2015 definitivně uzavřen.

Součástí areálu je i kompostárna, která bude otevřena s počátkem vegetačního období roku 2015. Ta bude zpracovávat biologicky rozložitelný odpad z údržby veřejné zeleně a bude také k dispozici občanům města.

Zdroj: red, foto: tsmost.cz

Odpovědět

*