Stáří, nemoc, chudoba, invalidita, nezaměstnanost, bezdomovectví. Každý se s tím může setkat

zeniskova-vareka-svendaStáří, nemoc, chudoba, invalidita, nezaměstnanost, bezdomovectví – každý občan se může s těmito nepříznivými stavy během svého života setkat.

Od roku 1989 došlo v České republice ve věci poskytování sociálních a zdravotních služeb k podstatným změnám. Tak, jak se mění společnost, mění se i podmínky a způsob poskytování těchto služeb. Po podzimních volbách v roce 2014 vedení města Příbrami komplexně zhodnotilo stav poskytovaných sociálních a zdravotních služeb ve městě a na základě těchto zjištění se rozhodlo sociální politiku ve městě převzít pod svoji kontrolu a sjednotit ji tak, aby byl nový model poskytování sociálních a zdravotních služeb schopen pod jednotným vedením reagovat na aktuální potřeby města a jeho občanů.

Občané v nepříznivé zdravotní či sociální situaci

Reorganizace probíhá pod vedením místostarostky Bc. Aleny Ženíškové, vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Robertem Dikanem a ředitelem Pečovatelské služby města Bc. Dušanem Strakulou již několik měsíců, výsledkem jejich snažení bude vznik jediné organizace fungující pod názvem Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami. Nové centrum bude „zastřešovat“ řadu odborných pracovišť poskytujících sociální a zdravotní služby, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé zdravotní či sociální situace. Centrum bude zabezpečovat a řídit provoz v zařízeních rozmístěných na několika místech ve městě: v domech s pečovatelskou službou, v domově seniorů, v městských jeslích (dle novely zákona nově dětská skupina) a rehabilitačním stacionáři, v Azylovém domě. Zastřeší také odborné sociální poradenství, Středisko terénních služeb a Protialkoholní záchytnou stanici.

Pro každého důstojné podmínky k životu

„Hlavním motorem reorganizace je snaha o vytvoření a poskytnutí důstojných podmínek života občanům v našem městě, kteří se dostali do jakékoliv nepříznivé situace. Stáří, nemoc, chudoba, invalidita, nezaměstnanost, bezdomovectví. Každý občan, a to včetně dětí, se může v průběhu svého života s těmito nepříznivými stavy setkat,“ uvádí místostarostka města Alena Ženíšková s tím, že právě z hlediska dlouhodobé koncepce musí být město schopno zajistit svým občanům (zejména dětem a seniorům) v nouzi pomoc. „A navíc zajistit další služby tak, aby na sebe smysluplně navazovaly,“ dodává místostarostka.

Do koncepce patří i prevence

V rámci nové koncepce se pracuje nejen na řešení již vzniklých problémů, ale i na řešení předcházení jejich vzniku a přijímání preventivních opatření. „K rychlému a povrchnímu výčtu toho, na čem se již intenzivně pracuje, patří např. rozšíření kapacity azylového domu o muže a rodiny s dětmi, příprava výstavby komunitního domu pro seniory s kapacitou 24 bytů, stanovení nových podmínek pro přijímání klientů do domů s pečovatelskou službou, bytová koncepce, která definitivně stanoví pravidla pro přidělování bytů sociálních a bytů pro veřejně prospěšné pracovníky, pravidla pro prodej městských bytů, spolupráce s Úřadem práce atd.,“ vysvětluje místostarostka Ženíšková.

Centrum řeší i legislativní změny

Vznik Centra řeší i požadavky očekávaných legislativních změn. Například již platnou novelu Zákona o hmotné nouzi či Zákon o sociálním bydlení, který by mohl začít platit již od ledna 2017. S tímto zákonem dokonce počítá i návrh koncepce na ministerstvu práce a sociálních věcí. Podle tohoto zákona by lidé v tísni podle své situace měli mít možnost získat od obce krizové bydlení, sociální byt či dostupný byt. Vše by měl řešit tzv. systém prostupného bydlení. „Jedná se o motivující komplexní systém různých forem sociálního bydlení, jehož jednotlivé stupně se liší komfortem, režimem, podmínkami přidělení, typem smlouvy, a jež jsou provázány s doprovodnými sociálními službami,“ uvádí dále Alena Ženíšková.

Podle místostarostky je jedním s cílů zajistit nájemní bydlení pro domácnosti, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitní bydlení. Co je důležité, systém je prostupný obousměrně – jak nahoru, tak i dolů. Začíná stupněm 1: krizové (přechodné) ubytování. Následuje postup do stupně 2: tréninkové bydlení a vrcholí stupněm 3: což je dlouhodobé sociální bydlení: jeho parametry jsou nastaveny tak, aby umožnilo zajištění dlouhodobého důstojného bydlení cílové skupině.

„Tento motivující systém nám umožní aktivně a cíleně pracovat s nájemníky s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané byty a na jejich finanční možnosti dlouhodobě si udržet bydlení,“ vysvětluje dále Alena Ženíšková.

Centrum sociálních a zdravotních služeb: od 1.7.2015

„V nastavení sociálních a zdravotních služeb nás čeká ještě velké množství práce. Je nutné znovu zdůraznit, že se nejedná o žádný experiment,“ dodává místostarostka Alena Ženíšková s tím, že nový model fungování, zajišťování a řízení služeb poskytovaných občanům v nepříznivých životních podmínkách, je logickým vyústěním požadavku moderní doby a ochoty nového vedení města se těmto složitým záležitostem kolem života svých občanů věnovat.

Zdroj: město Příbram, foto: město Příbram

Odpovědět

*