Včera se v Příbrami konal Tříkrálový průvod i sbírka Farní charity

Tříkrálový průvod 2V úterý 6. ledna se v Příbrami konal Tříkrálový průvod a současně i Tříkrálová sbírka Farní charity Příbram. Po krátkých přípravách koledníci vyrazili do ulic, aby se připojili k průvodu, který vedli za hudebního doprovodu Svatohorských trubačů tři králové na hřbetech tří velbloudic z cirkusu Kopecký. Průvodu se účastnil i starosta města Příbrami Jindřich Vařeka, místostarosta města Václav Švenda a také P. Robert Cieszkowski.

Tři králové – svátek Zjevení Páně – 6. Ledna je jedním ze závěrečných svátků západokřesťanského vánočního oktávu. Tři králové, kteří prý pocházeli z východu, když spatřili mimořádně jasnou hvězdu, pochopili, že je to podle proroctví znamení příchodu Spasitele, nového židovského krále. V Jeruzalémě se dozvěděli, že nový král se narodil v Betlémě a tak se jej vydali hledat. Dary, které s sebou přinesli, měly symbolický význam. Zlato odkazovalo na Kristovu královskou důstojnost, kadidlo božskou podstatu a myrha, užívaná při balzamování, připomínala jeho bolestnou oběť za spásu lidstva.

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K†M†B† nebo Tříkrálový průvod 3latinský ekvivalent C†M†B† jako formule požehnání. Místo českého K se používá latinské C (Casparus – Kašpar). Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

Baltazar – podle jedné z legend pocházel snad z přední Asie nebo z Indie, jindy je za jeho vlast považována Afrika. V Čechách je v posledních desetiletích zobrazován jako černý král, v ruce drží často žezlo, zlatou nádobku a kadidlo.

Kašpar – míval také často černou barvu pleti, na hlavě mívá turban s královskou korunou. V rukou drží nádobu s myrhou, sušenou pryskyřicí z balzámovníku, který roste na území dnešní Etiopie. Kašpar jako černý král symbolizoval africký kontinent sklánějící se před Vykupitelem lidstva. V některých zemích Kašpara znají jako mladého pohledného krále bílé pleti.

Melichar – byl nejčastěji zobrazován jako nejstarší ze tří králů. Tradičně je oděn do červeného pláště lemovaného hermelínovou kožešinou. Před jesličkami většinou klečí a u nohou má položenou královskou korunu a žezlo. Symbolizuje evropský kontinent a bílou rasu.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*